Meerjaren beleidsplan

Eind 19e en begin 20e eeuw was tuberculose een ware volksziekte. Toen Wilhelmina in 1898 koningin werd, kreeg koningin Emma als dank voor haar werk als regentes een nationaal geschenk aangeboden. De koningin gebruikte deze middelen om de Koninklijke residentie Oranje Nassau’s Oord in Renkum als een tbc-sanatorium in te richten.

Koningin Emma was de eerste die een storting in het fonds deed. Inmiddels is tuberculose als volksziekte voor een belangrijk deel bedwongen en is het voormalige sanatorium al lange tijd bestemd als verpleeghuis. Het verpleeghuis Oranje Nassau's Oord vormt de stichting Zinzia Zorggroep tezamen met het verpleeghuis de Lingehof in Bemmel, het verpleeghuis voor Indische en Molukse ouderen Rumah Kita in Wageningen en het verpleeghuis de Rijnhof in Renkum.

Doelstelling

In de loop van de jaren zijn de statuten van stichting Emmafonds meermalen geactualiseerd en inmiddels op maat van de zogenaamde ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status gebracht. Doel van stichting Emmafonds is het belangeloos vervullen van wensen voor mensen die gebruik maken van de zorg die Zinzia Zorggroep biedt. Het gaat hierbij om extra's die het leven kleur geven en beter en leuker maken en die zonder financiële steun vaak niet realiseerbaar zijn. Zo draagt zij door middel van financiële ondersteuning voor projecten en materialen bij aan een verbetering van het welzijn van clienten van Zinzia Zorggroep.


Missie

Het bestuur van het Emmafonds wil Zinzia Zorggroep ondersteunen in haar streven om een van de beste zorgorganisaties van de regio te zijn en een bijdrage te leveren aan de levenskwaliteit van haar cliënten. Het fonds richt zich op financiering van activiteiten en middelen die zonder die financiële steun vaak niet realiseerbaar zijn. Voor de komende jaren heeft het bestuur van het Emmafonds de navolgende speerpunten gekozen:

2. Aanvullende zaken te financieren die aandacht en ontspanning mogelijk maken, zoals:

 • Sport&spel, fietsen en vervoer – zoals rolstoelfiets en rolstoelbus -,
 • Wellness, muziek en belevevingsmateriaal, erop uit - zoals een bootreis, evenement of vakantie-,
 • Tuinactiviteiten – zoals inrichten kas, dierenverblijf, tuintafels, belevingstuin -,
 • Vervullen van individuele droomwensen; Ik zou zo graag nog een keer…

Beheer

De stichting Emmafonds heeft geen winstoogmerk. De werkzaamheden ten behoeve van het fonds worden uitgevoerd door het bestuur van het Emmafonds. Het bestuur bestaat uit vier personen (waarvan een persoon tevens lid is van de centrale cliëntenraad van Zinzia Zorggroep), die hun werkzaamheden belangeloos verrichten en geen vergoeding ontvangen. Het Emmafonds beschikt niet over een eigen professioneel werkapparaat. Waar nodig worden diensten ingekocht. Zo wordt de financiële administratie tegen een kostendekkende vergoeding verzorgd door Zinzia Zorggroep. Ook is enige beperkte secretariële ondersteuning vanuit Zinzia Zorggroep beschikbaar. Uit de administratie blijkt welke beheerskosten er zijn gemaakt en wat de aard en omvang van inkomsten en vermogen is. Er wordt beschikt over een beleggingsstatuut.


Bestuursleden Stichting Emmafonds

De samenstelling van het bestuur van de stichting op 31 december 2016 is als volgt:

 • Dhr. W. Dellepoort, bestuurslid
 • Dhr. G. Driessen, bestuurslid
 • Dhr A. de Geus, bestuurslid
 • Mevr. M. Kleerekooper- Corsten, bestuurslid


Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Besteding van het vermogen

Als Algemeen Nut Beogende Instelling houdt stichting Emmafonds niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden. Van het stamvermogen wordt het rendement besteed voor het doel van stichting Emmafonds.


Werkwijze aanvragen ondersteuning

Aanvragen voor ondersteuning kunnen worden ingediend door de Raad van Bestuur van Zinzia Zorggroep, medewerkers en vrijwilligers. Deze aanvragen voor financiële ondersteuning kunnen, voorzien van een kostenspecificatie en andere relevante gegevens, ter beoordeling aan het Bestuur van het Emmafonds worden voorgelegd. Dit kan via het e-mailadres: vrienden@emmafonds.nl. Het bestuur beslist dan op basis van de doelstelling en missie van het Emmafonds of en in welke mate de aanvraag gehonoreerd kan worden.


Activiteiten 2016 – 2017

Het Emmafonds draagt door middel van financiële ondersteuning van projecten en materialen bij aan de verbetering van het welzijn van cliënten van Zinzia Zorggroep. Hieronder vindt u een actueel overzicht van de uitgeoefende activiteiten van 2016.

 • Maatjesproject / Wens zoekt jou!:

  M.b.v. dit traject is het mogelijk gemaakt dat persoonlijke wensen van bewoners van Zinzia worden vervuld. Dit gebeurt door individuele wensen van bewoners te koppelen aan een talent van vrijwilligers, medewerkers en mantelzorgers. Middelbare scholen, ROC’s en HBO-instellingen in de regio worden ook bij dit initiatief betrokken. In september 2017 is een website gelanceerd waar vraag (wens) en aanbod (talent) bij elkaar komen. Zie hiervoor www.wenszoektjou.nl


 • Beweegstimulering:

  Ook in 2016 zijn er diverse materialen aangeschaft om bewegen door de bewoners van Zinzia te stimuleren. In 2016 ging het om een belevingswand voor een loopcircuit, 4 belevingstafels, extra onderdelen t.b.v. de Tovertafel en stoelen voor bij een belevingsmuur om de loop daar naartoe te stimuleren. Verder is veel aandacht besteed aan de voorlichting van medewerkers, cliënten, vrijwilligers en mantelzorgers over de voordelen en mogelijkheden van beweegstimulering.


 • Bewonersvakanties:

  Het Emmafonds heeft in 2016 eenmalig een bijdrage geleverd in de kosten van bewonersvakanties voor alle locaties van Zinzia.